lliga per la laïcitat

DOCUMENTS MARC: MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE LA LLIGA

El 13 d'octubre de 2003 amb motiu de l'aniversari de l'afusellament de Ferrer i Guàrdia, es va celebrar un acte commemoratiu. Vicenç Molina va presentar el llibre Laicidad y derecho al espacio público . Seguidament el president, Joan-Francesc Pont, va presentar la Lliga per la laïcitat. Va defensar la laïcitat com un dels valors centrals, constitutius, essencials, d'una societat democràtica que permet, precisament, garantir que la Ciutat sigui de tots perquè no pot ser apropiada per ningú. La laïcitat mereix ser defensada constantment de tots aquells que pretenen imposar-se sobre els quatre valors superiors del nostre sistema polític: la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme. Va donar la paraula als representants de les 11 entitats fundadores de la Lliga:

 

1. Cooperacció, representat pel seu President Tono Albareda
2. Unió General de Treballadors UGT, representat pel seu Secretari General Josep M. Alvarez
3. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica FMRP, representat pel seu President Joan Coma
4. Comissió Obrera Nacional de Catalunya CONC, representat pel seu Secretari General Joan Coscubiela
5. Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya FAPAC, representat pel seu President Raimon Guilera
6. Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya USTEC-STE's, representat pel seu portaveu Carles Martínez
7. Gran Lògia de Catalunya i Balears, representat pel seu President Genís Morillas
8. Gran Orient de Catalunya, representat pel seu President Gabriel Plana
9. Ateus de Catalunya, representat pel seu President Albert Riba
10. Confederació General del Treball CGT representat pel seu Secretari General Joan Carles del Val.
11. Moviment Laic i Progressista, format per Esplais Catalans, Escola Lliure El Sol, Associació de Casals de Joves de Catalunya, Entorn, Fundació Terra i Fundació Ferrer i Guàrdia i representat pel seu Secretari General, Joffre Villanueva.

Les entitats sotasignades, preocupades per l'escassa assumpció dels valors bàsics d'una ètica civil democràtica, preocupades també per les dificultats en la transmissió d'aquests mínims elements d'identificació de les societats lliures, convençudes que els dèficits ètics són causats principalment per les condicions en què es va dur a terme el procés de transició des de la dictadura feixista a la democràcia i per l'escassa tradició en la nostra societat de la cultura de l'humanisme democràtic, considerem que és hora d'impulsar la defensa d'un model de societat que garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'espai públic i que impedeixi qualsevol abús en aquest espai per part de cap visió particular de la realitat. Per tant, en aquest sentit, considerem:

  • Que cal construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions personals i socials que no intentin imposar-se per damunt de les altres. Que, així entesa, la laïcitat és la garantia de diàleg i d'intercanvi pacífic i fecund entre les persones i les idees. És, per tant, juntament amb la justícia social i econòmica, garantia de pau civil en l'espai públic, que és la casa comuna de totes i tots els membres de la societat.
  • Que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla de la igualtat entre totes les possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes.
  • Que la consciència dels ciutadans s'ha de formar en la vivència del respecte, la pluralitat, la tolerància activa i la capacitat de compartir els trets bàsics d'una ètica cívica que estableixi ponts de diàleg i no certifiqui exclusions sota el pretext de la diversitat cultural o religiosa, que sovint amaguen la submissió d'uns individus a uns altres en funció de relacions de poder de caràcter autoritari. I que això és més greu quan els individus afectats són menors d'edat, nens, adolescents o joves en les seves etapes de formació.
  • Que la tolerància activa que es desprèn del marc de la laïcitat és, precisament, condició de possibilitat per a la convivència en la diversitat d'una societat cada cop més plural en què les opcions han de poder desenvolupar-se en el respecte igualitari a tots els drets per a totes les persones.
  • Que els infants, adolescents i joves han de tenir el dret -i la capacitat real d'exercir-lo- de formar-se en els centres educatius sense que cap codi de valors de caire dogmàtic i autoritari interfereixi en el lliure desenvolupament de la seva consciència ni, com a conseqüència, siguin separats per raó de creences.
  • Que la religió ha de ser exclosa de l'escola. L'àmbit de coneixement del fet religiós -que la cultura laica, òbviament, no tan sols defensa i respecta, sinó que garanteix- és el de les ciències socials i la història de la cultura, i s'ha d'impartir en aquestes àrees pel professorat respectiu. La formació religiosa que es desitgi obtenir no ha d'afectar, de cap manera, ni l'espai públic ni els seus recursos. S'ha d'entendre com un assumpte que pertany a l'estricta esfera privada dels individus i a la relació que aquests vulguin mantenir amb les seves respectives comunitats de creença.
  • Que cap opció de consciència particular no ha d'exercir cap funció de predomini sobre la lliure consciència dels ciutadans, ni ha de comptar amb cap mena de privilegi en matèria d'ensenyament, fiscalitat, presència mediàtica o ocupació simbòlica de llocs d'especial significació per a l'espai públic. I que, per tant, hem de denunciar la vigència del Concordat firmat entre l'Estat espanyol i l'anomenada Santa Seu el 1953, durant la dictadura, com també els acords de 1976 i 1979, difícilment assumibles des d'una mínima coherència democràtica i obertament transgressors de l'esperit del mandat constitucional.
  • Que és una ingerència en l'espai públic l'ostentació de simbologia confessional per part de càrrecs públics, electes o no. Els caps d'Estat o de Govern, i qualsevol representació estatal, autonòmica, municipal o militar, han d'eximir-se de cap implicació confessional pública, reservant els actes de culte als quals els dugui la seva consciència a l'estricta esfera de la privacitat.

Per tant, apel·lem a les consciències dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya perquè s'adhereixin al present document i a la Lliga per la Laïcitat , personalment o per mitjà de les seves estructures associatives. Efectuem, també, una crida especial als representants polítics i institucionals democràtics i, molt especialment, als qui es puguin sentir compromesos amb la cultura de la llibertat i del progrés, per tal que promoguin les mesures legislatives oportunes que permetin evitar la preeminència de cap confessió en particular i que garanteixin, doncs, una autèntica igualtat d'oportunitats en el gaudi de l'espai públic per a tots els ciutadans.

Pensem que les diverses opcions parcials s'han de sotmetre al dret comú i han de respectar els valors comuns d'una societat lliure i democràtica, a la qual volem dotar de les condicions òptimes perquè esdevingui cada dia més lliure i més democràtica.

Barcelona, 13 d'octubre de 2003

 

 
Documents relacionats
Lliga per la Laïcitat
c. Avinyó, 44 - 08002 Barcelona